Cena Spolku výtvarníkov slovenska

Štatút ceny SVS

Spolok výtvarníkov Slovenska, Palisády 31, 811 06  Bratislava spolu s Fondom výtvarných umení, Trnavská 112, 826 33 Bratislava zriaďujú

Cenu Spolku výtvarníkov Slovenska.

Článok I.

 1. Cena Spolku výtvarníkov Slovenska (ďalej len Cena) sa udeľuje výtvarnému umelcovi, členovi Spolku výtvarníkov Slovenska za výnimočný prínos v oblasti umeleckej tvorby a podporu spolkových aktivít.
 2. Vo výnimočných a zdôvodniteľných prípadoch môže byť Cena udelená i umelcovi, ktorý nie je členom Spolku výtvarníkov Slovenska, ale spĺňa náležitosti uvedené v 1. bode tohto článku. 
 3. Cena sa udeľuje každoročne, tej istej osobe môže byť udelená len raz.
 4. Cena sa môže udeliť aj „in memoriam“.
 5. Vo výnimočných prípadoch možno Cenu udeliť i viacerým autorom.

Článok II. 

 1. Predmetom ocenenia je mnohoročná úspešná tvorivá činnosť v oblasti výtvarného umenia, preukázateľná umeleckými dielami, výstavnou aktivitou  a bibliografiou. Má byť zároveň ocenením aktivít, súvisiacich s činnosťou a prezentáciou Spolku a jej členov.
 2. Návrhy na udelenie Ceny predkladajú členovia Spolku, ale i iné osoby, prípadne organizácie v termíne do 1. októbra bežného roka Rade SVS.
 3. Neoddeliteľnou súčasťou návrhu na udelenie Ceny je umelecký profil autora spolu so zdôvodnením návrhu. 

Článok III.

 1. Cenu udeľuje Rada Spolku výtvarníkov Slovenska po odsúhlasení Radou Fondu výtvarných umení, v termíne do konca roka, najneskôr však do termínu konania najbližšej členskej výstavy SVS. 
 2. Dokladom Ceny je diplom, podpísaný predsedom Rady Fondu výtvarných umení a predsedom Spolku výtvarníkov Slovenska. 
 3. S priznaním Ceny je spojená finančná odmena vo výške 500,- EUR (slovom päťsto EUR) udelená z finančných prostriedkov Fondu výtvarných umení. 

Článok IV.

Organizačné a administratívne práce, ako aj vecné výdavky spojené s priebehom oceňovania podľa znenia tohto Štatútu zabezpečuje a finančne rozpočtuje Spolok výtvarníkov Slovenska. 

Článok V.

Štatút nadobúda účinnosť dňom schválenia v Rade Spolku výtvarníkov Slovenska.

Cena SvS 2023

Cena SvS 2023

Mimoriadna Cena SvS 2022

Gerard H. Meulensteen

Cena SvS 2022

Cena SvS 2021

Cena SVS 2021

Cena SvS 2020

Cena SvS 2019

Cena SvS 2018

Cena SvS 2017

Cena SvS 2016

Cena SvS 2015

Vladimír Gažovič

Cena SvS 2014

Cena SvS 2013

Cena SvS 2013