Vika Alexander

Cena Spolku výtvarníkov Slovenska 2018
Narodil sa 10. mája 1933 v Bratislave, kde v rokoch 1953 – 1959 študoval na Vysokej škole výtvarných umení (prof. Rudolf Pribiš). Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej a medailérskej tvorbe, maľbe a kresbe. Je autorom mnohých monumentálnych diel do architektúry i do krajiny a dlhé roky pôsobil ako vysokoškolský pedagóg na viacerých vysokých školách umeleckého zamerania. Alexander Vika celé desaťročia tvoril monumentálne diela. Súsošia a pamätníky, dekoratívne steny, mestské i záhradné plastiky. Bol jedným z prvých, ktorí vo svojich monumentoch uplatnili princípy konštruktivizmu a abstraktnej tvorby, vytvoril však aj množstvo figurálnych diel s bohatým epickým záberom, kde zobrazil mnohé udalosti novodobých národných dejín i život našej krajiny. V podobných intenciách, no v skromnejšej mierke a intímnejších podobách sa rozvíjala i jeho komorná tvorba, kde ho poznáme ako invenčného autora s výrazným prínosom do slovenskej medailérskej tvorby a aj do sféry drobnej plastiky a reliéfu. Pri dielach inklinujúcich k abstraktnému prejavu Vika volí nekonvenčné kovové materiály, či terakotu a vo figurálnej tvorbe sa realizuje v sadre a v bronze. Strieda ploché reliéfy s množstvom postáv, kde cítime náznak geometrickej štylizácie, venuje sa i vysokému reliéfu, kde uplatňuje plynulejšiu a oblejšiu modeláciu postáv, navodzujúcu až poeticko-lyrický kontext. Rovnako pôsobivé sú i jeho reliéfy „en creux“, akými sa prezentuje.

(MH)

Povodeň I. 1965 – 2019. Bronz. 27 x 19,5 cm
Povodeň II. 1965 – 2019. Bronz. 27 x 19,5 cm
Čas. 1984. Bronz. ∅ 25 cm
Pramene. 1981. Bronz. ∅ 25 cm

Kontaktné údaje

Drotárska 28, 81104 Bratislava
+421 904 964 267
alexandrervika@gmail.com