Colour & Form: Ten Slovak artists
Art Corner H Gallery Soul 2023

V roku 1987 významný slovenský sochár Jozef Jankovič realizoval v Olympijskom parku v Soule svoje monumentálne, 9 metrov vysoké granitové súsošie Miesto hore (Place at the Top) a zároveň do zbierky kórejského Národného múzea moderného a súčasného umenia bola zaradená jeho plastika Sebastian (1987. Žula a bronz). Sme veľmi radi, že našou výstavou môžeme dnes pokračovať v tomto kultúrnom odkaze.

Výstava Colour & Form predstavuje tvorbu desiatich autorov, ktorí vstupovali na slovenskú výtvarnú scénu v priebehu 80. rokov najmä na výstavách mladých umelcov a hneď v počiatkoch prekvapili bezprostrednosťou a primárnou vitalitou svojej tvorby. Zaujali širokou škálou nových námetov, erupciou koloritu i veľkorysou štrukturálnou či gestickou maľbou a v prípade sochárov i novým ponímaním sochárskej hmoty. V ich dielach rezonoval dráždivý kontrast expresívnosti i lyriky, poézie i drámy a všetkých spájala inklinácia k hraniciam nepoznaného a tajomného. V popredí ich úsilia bolo najmä hľadanie novej výtvarnej reči, ktorá smerovala od reálneho tvaru k hraniciam znaku, archetypu a aj ďalej až k rozmanitým polohám abstrakcie a neskôr i konceptu.

Výstava Colour & Form je výberom zo širokej škály individuálnych programov týchto autorov siahajúcich od realistických cez štylizované a poeticko-imaginatívne až po expresívno-dramatické a abstraktné polohy. Rovnako bohaté sú aj inšpiratívne žriedla ich tvorby, pretože autori vo svojich dielach prinášajú reflexiu historických i literárnych príbehov, reagujú na humánne, spoločensky dôležité a aktuálne témy súčasnosti, ako i na témy späté so zložitými vnútornými pocitmi dnešného človeka.

Svetozár Ilavský je všestranne nadaný a neobyčajne kreatívny umelec, ktorý cez analýzu vlastného pocitového sveta odkrýva skryté súvislosti ľudskej existencie. Mnohé jeho diela vnímame ako záhadnú víziu budúcnosti ukrytú v zložitých parafrázach, citáciách a analógiách. Peter Pollág je vynikajúci figuralista i rozprávač dejov, ktorý vo svojich žiarivých obrazoch využíva jedinečnú silu metafory a symbolov, ako i rozmanité imaginatívne podobenstvá, prepožičiavajúce jeho príbehom nadčasový akcent. Ivan Pavle tiež prekračuje hranice historických období i dávnych kultúr a voľne narába s ich prvkami. Rozpráva príbehy, ktoré určovali chod dejín, no s rovnakou vášňou obnažuje podstatu ľudskej duše a v rozmanitých inotajoch hľadá pravdu o nepoznaných zákonitostiach života. Symbolika a erupcia farieb charakterizuje tvorbu Alexeja Vojtáška, ktorého prejav siaha od reálnych tvarov cez archetypy a znaky až k hraniciam abstrakcie. Tá naplno rezonuje vo veľkorysých obrazoch Jána Hlavatého, ktorý sporadicky vnáša do svojich kompozícií kaligrafické prvky, písmo, rôzne znaky i obrysy postáv. Štefan Polák ťaží predovšetkým z pôsobivej sily farby a v jeho tvorbe sa prelínajú princípy poetickej imaginácie a fantazijného realizmu poznačené prvkami informelu a lyrickej abstrakcie.

Sochy Ota Bachoríka sú tiež lyrické, ale zároveň i expresívne a robustné a svojimi oblými až archetypálnymi líniami evokujú pocit tajomnosti a neznáma. Reč symbolov a metafor nás osloví i v monumentálnych drevených, ženských hlavách Igora Mosného, v ktorých sú zakódované tisícročia historického vývinu od antickej minulosti Európy až po súčasnosť. Sochy Juraja Čuteka sú tvarované z dreva, ktoré spája do jedinečného celku s nájdenými kovovými predmetmi. Inšpiráciu hľadá v histórii i literatúre, zobrazuje významné osobnosti, reaguje na devastáciu planéty a jeho tvorba vyvoláva množstvo asociácií a predstáv. Poetiku i nadčasovú krásu nájdených kovových predmetov, ktoré na spôsob asambláže kombinuje s bronzom či zváraným železom využíva i Milan Lukáč. Jeho ľudské aj zvieracie postavy, ktoré v smelých krivkách prúdia vzduchom, sú plné pohybu a dynamiky a nesú pozoruhodné posolstvá.

Súčasné slovenské výtvarné umenie predstavuje širokospektrálnu a neustále sa rozvíjajúcu škálu osobností, umeleckých zjavov, štýlov, ale i generačných tendencií a dnes rezonuje najmä aktuálny prínos mladých. Bez akejkoľvek nadsádzky však môžeme povedať, že prezentovaná skupina týchto zrelých umelcov, dnes šesťdesiatnikov – sedemdesiatnikov zohrala v procese vývinu slovenského umenia od spútaných doktrín minulosti k súčasného slobodnému prejavu významnú rolu a jej tvorba je stále aktuálna. Veríme, že cez umelecký príbeh tejto generácie, prostredníctvom žiarivého koloritu obrazov a presvedčivých foriem sôch, no najmä prostredníctvom zmysluplných odkazov, ktoré diela evokujú, a ktoré ponúkajú množstvo interpretácií, oslovíme kórejských a neskôr i japonských divákov a priblížime im kultúrne bohatstvo a históriu našej vzdialenej krajiny.

Sme zároveň veľmi radi, že vďaka vlajkovému projektu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky i Veľvyslanectva SR v Soule a Veľvyslanectva SR v Tokiu, môžeme takýmto výnimočným spôsobom pozdraviť nielen 30. výročie založenia Slovenskej republiky a jej nových diplomatických vzťahov so zahraničím, ale i 30. výročie založenia Spolku výtvarníkov Slovenska.

Mária Horváthová
kurátorka výstavy