Štesko Pavol

Narodil sa 12. novembra 1968 v Banskej Bystrici. V rokoch 1983 – 1987 študoval na Strednej umeleckopriemyselnej škole v Bratislave (prof. Juraj Gavula). Žije v Banskej Bystrici a venuje sa reštaurovaniu, sochárskej tvorbe, kresbe a maľbe. Pavol Štesko má široký okruh záujmov, no dominantne sa venuje komornej plastike. Spočiatku sa sústreďoval len na klasické materiály, ako drevo, kameň, sadru a bronz, no vsúčasnosti rozšíril škálu o nové organické hmoty a plasty, predovšetkým však o sklo, ktoré sa objavuje v jeho dielach raz ako adjustáž, inokedy ako pozadie, no čoraz častejšie ako hlavný komponent sochárskeho solitéra. Povrchy materiálov prezentuje v dokonale opracovanom stave a leštené plochy, najmä bronzov, často kombinuje s farbou, ktorá svojím žiarivým akcentom evokuje nové významy. Šteskova výtvarná reč osciluje medzi figurálnym a abstraktným a medzi jasne formulovaným, konštruktívne pôsobiacim tvarom a mäkšími a vlniacimi sa oblými líniami kompaktných objemov. Inú polohu jeho sochárskej tvorby predstavujú plošné kompozície, kde neutrálnou kresbou, rytím, nízkym reliéfom i farbou vnáša do plochy základného tvaru reálne identifikačné prvky, najmä štylizované detaily tvárí. Signifikantným prvkom Šteskovej tvorby je torzálnosť, ktorá je spätá s tematickou inšpiráciou sústredenou v prevažnej miere na ľudskú postavu a hlavu a ich nekonečné variácie. Šteskove stojace i ležiace torzá aj vďaka svojej viacpohľadovosti pôsobia dojmom pohybu, ba až levitácie v priestore.

(MH)

Vitilig. 2020. Serpentinit. 57 x 30 x 20 cm

Kontaktné údaje

29. augusta 5, 974 01 Banská Bystrica
+421 905 526 585
pavolstesko@gmail.com