Ferko Róbert

Narodil sa 14. januára 1998 v Bratislave. V rokoch 2013 – 2017 študoval na Škole úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru v Bratislave, odbor kameňosochárstvo. Od roku 2017 študuje na Vysokej škole výtvarných umení na oddelení Socha, objekt, inštalácie u doc. Jána Hoffstädtera, kde obhájil titul bakalára a pokračuje ďalej v magisterskom štúdiu. Už počas štúdií sa zúčastnil na početných workshopoch a sympóziách, kde získal i prvé ocenenia. Žije v Bratislave a venuje sa sochárskej tvorbe. Jeho komorné i monumentálnejšie plastiky vznikajú v klasických sochárskych materiáloch, ako kameň, drevo, bronz, so sporadickými presahmi i do oblasti iných materiálov a ťažiskom jeho tvorby je ľudská figúra v jej reálnych podobách. Jeho tvaroslovie vychádza z realistickej formy, ktorú kreuje v expresivite výrazu i v gestách. Tvorba Róberta Ferka má výrazný symbolický i metaforický podtext, ktorý je spätý nielen s významovou, ale i výrazovou rovinou diela. Hlavnými témami jeho diel je krajina a jej väzby na tradície, ale i aktuálne dianie našej spoločnosti. Pre svoje sochy Ferko často volí materiál, ktorý istým spôsobom reflektuje genius loci prostredia a je prepojený na obsahovú pointu. Kombinuje robustné tvary z dreva, prípadne mramoru alebo travertínu s kovom a figuratívnu zložku plastiky, ktorá je nositeľom posolstva modeluje do odľahčených subtílnejších tvarov, čím vyvoláva vo svojich plastikách dráždivé napätie.

(MH)

Pútnici. 2021. Travertín aoceľ. v. 200 cm

Kontaktné údaje

Šuleková 7, Bratislava 811 06
+421 918 556 993
robert@ferko.com