Žanony Peter

Narodil sa 27. apríla 1962 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1982 študoval na Škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor rezbárstvo. V roku 1982 opustil rodisko a emigroval do Nemecka, kde sa usadil v meste Bayreuth. Tu začal pracovať ako reklamný grafik i ako reštaurátor na Bayreuthskej univerzite. Stal sa členom umeleckej výtvarnej skupiny Art Schmiede a koncom deväťdesiatych rokov začal vystavovať. Po presídlení do Mníchova navštevoval Akadémiu Wildner a orientoval sa na tvorbu s využívaním rozmanitých grafických programov. V roku 2018 sa vrátil na Slovensko a žije vo svojom rodisku v Devíne, kde si vybudoval ateliér. Venuje sa maľbe, kresbovým technikám i sochárskej tvorbe.
Peter Žanony vychádzal pôvodne z realistickej, tvarovo štylizovanej a expresívno-dramatickej maľby, ktorá kládla dôraz na dynamiku kompozície, na pevnú až sochársku kresbu a na spontánne, miestami až gestické nanášanie stekajúcich farieb. Maľoval figurálne kompozície, s výrazným sociálnym a existencialistickým podtextom a tajomnou symbolikou, evokujúcou zložitosť medziľudských vzťahov. V polovici dvadsiatych rokov sa však jeho maliarsky štýl postupne mení. Od oleja prechádza k technike akrylu, využíva jeho bohaté škály jasných i temných farieb a upúšťa od pevnej línie kresby smerom k jemnejším modelačným možnostiam farby. Sú to určite Žanonyho dlhoročné skúsenosti v práci sreklamnou grafikou a každodenné stretnutia s mníchovskou mediálnou scénou, ktoré spôsobili, že podvedome, ale možno i zámerne upriamil svoju pozornosť na výrazovú presvedčivosť a tvarovú estetiku pop artu ovplyvneného mestskou a masovou kultúrou.
V jeho maľbe postupne ustúpila reliéfnosť, obraz sa premieta do plochy, pozadie stráca identifikačné znaky a jeho detaily sú akoby vnášané mechanickým postupom opakujúcich sa drobných dekoratívnych prvkov, ktoré sa často objavujú i ako modelačné prvky tvárí či tiel. Prevažuje tvarová skratka, výrezy a veľké detaily. Žanonyho stotožnenie sa s mediálnou kultúrou sa prejavilo i pri výbere nových tém z mestského prostredia a najmä ikonických postáv a slávnych osobností, čím vlastne akoby prinášal reportážne okamžiky z ich života – často i zo svojho. Vo svojich obrazoch sa sústreďuje na ľudské a zvieracie postavy, zobrazuje aktuálne výjavy z ulíc, sporadicky i z prírody. Neoddeliteľnou súčasťou Žanonyho umeleckého profilu je jeho sochárska tvorba, kde sa sústreďuje predovšetkým na drevenú plastiku, ktorú sporadicky koloruje, prípadne kombinuje s drobnými kovovými prvkami.

(MH)

Pohyb. 2023. Drevo. v. 135 cm

Kontaktné údaje

Kozičova 1/B, 841 01 Bratislava
+49 17 682 208 303
zanony@web.de
www.artgallery-peterzanony.com