Záboj Kuľhavý Bohuslav

Narodil sa 9. februára 1937 v Závažnej Porube. Študoval u Martina Benku, ďalšie skúsenosti získal najmä v okruhu Galandovcov a s Milanom Laluhom mal roky spoločný ateliér. V roku 1964 prichádza do Bratislavy, kde rozvíja svoj maliarsky prejav, neodlučiteľne spätý s jeho teoretickým prácami. V rokoch 1987 – 1988 úspešne pôsobí v USA a po návrate pokračuje vo svojom výtvarnom programe. Jeho prejav sa vyvíja od realistických cez expresívne abstrahované formy, kubistickú epizódu a očarenie expresionistickou výrazovosťou a imagináciou slovenského výtvarného nadrealizmu až do podoby tzv. panelovej maľby, kde plochu obrazu vyskladal z viacerých zdanlivo samostatných, no myšlienkovo súvisiacich celkov. Neskôr dospel k princípu sústavy rozdielnych výtvarných polôh, hľadajúc objektivitu práve spájaním viacerých typov výtvarnej reči a viacerých rovín i uhlov pohľadu v jednom obraze. Koncom 90. rokov sa sústredil na kvalitatívne odstupňovanie svojej maľby, členiac ju do jednotlivých zón, od strednej zóny až po majstrovskú, ktorá predstavuje vrchol umelcovej tvorby. Je považovaný za najvýznamnejšiu osobnosť postmoderného maliarstva a solitér na slovenskej výtvarnej scéne. Klasické techniky kombinuje s aktuálnymi štruktúrami, citáciami, symbolmi a spája nezlučiteľné princípy i žánre, figuratívny aj nefiguratívny prejav i rozmanité príbehy, ktoré sledujeme akoby na niekoľkých obrazovkách. Vo svojej maľbe je vášnivý i pokojný, žiarivý i monochrómny, minuciózne dôsledný i minimalistický. Jeho cieľom je však vždy precíznosť a dokonalosť.

(MH)

Svätojánsky ranný kúpeľ. 2020. Olej a kombinovaná technika. 125 x 60 cm
Nihilistická dekompozícia. 2019 – 2020. Olej a kombinovaná technika. 120 x80 cm

Kontaktné údaje

Prešovská 57, 821 02 Bratislava
+420 915 471 702
z.kulhavy@upcmail.sk