Botek Andrej

Narodil sa 17. septembra 1957 v Bratislave. V rokoch 1977 – 1982 študoval na FA SVŠT v Bratislave na katedre rekonštrukcie a obnovy pamiatok (prof. Mikuláš Bašo a prof. Daniel Majzlík). Absolvoval súkromné výtvarné štúdiá u akad. mal. Jozefa Bubáka a akad. mal. Františka Šestáka. Žije v Bratislave a okrem architektonickej a výtvarnej tvorby sa venuje iteórii ametodike reštaurovania a obnovy pamiatok i problematike sakrálnej architektúry a umenia. Pôsobí ako docent na Ústave teórie a dejín architektúry a obnovy pamiatok FAD STU v Bratislave.
Obrazy Andreja Boteka sú postavené z abstraktného materiálu, z farebných štrukturálnych útržkov, letiacich plôch a neznámych, obvykle neobývaných území, nad ktorými sa často zjavuje fantazijná podobizeň človeka, pravdepodobne samotného autora. V spleti nekonečných myšlienkových konfrontácií sa jednotlivé farebné plochy stávajú samostatnými kompozíciami a vzájomne na seba nemusia vždy nadväzovať. Autorovi sa takto darí oddeľovať jednotlivé myšlienkové deje a súčasne vytvárať ilúziu nekončiaceho umeleckého procesu.

(MH)

Mraky myšlienok. 2023. Akryl a kresba na plátne. 100 x 80 cm

Kontaktné údaje

Radvanská 24, 811 01 Bratislava
+421 904 250 579
and.botek@gmail.com