Roskoványiová Zuzana

Narodila sa 7. augusta 1979 v Košiciach. V rokoch 2002 – 2008 študovala výtvarnú výchovu na Fakulte humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove (prof. Dušan Srvátka). Žije v Košiciach, venuje sa maľbe a v predchádzajúcich rokoch pôsobila ako stredoškolská pedagogička. Zuzana Roskoványiová je autorkou žiarivých a dynamických kompozícií, ktoré rozvíja v dvoch základných maliarskych polohách. Na jednej strane v abstraktnom prejave, kde je jej východiskom lyrická abstrakcia, farebný a expresívno-dramatický fenomén inšpirovaný krajinou a hudbou, na strane druhej vo figurálnom prejave, ktorý nakoniec v jej tvorbe prevládol a vykryštalizoval sa do súčasných podôb. Zdá sa, že cit pre dynamiku, pohyb a gradáciu deja zdedila po svojom otcovi Štefanovi. Vo svojich farebných kompozíciách plných zmyselnosti a kypiaceho života si však volí vlastné cesty. Zuzana Roskoványiová je výbornou figuralistkou a jej expresívny rukopis, výrazové skratky, gestá a mimika umocňujú charakteristiku jej postáv. Práca so štetcom a vnútorným svetlom prežiarená paleta vdychujú jej scénam atmosféru a život. Inšpiráciu nachádza v najbližšom okolí, kde vznikajú jej spontánne a štýlové portréty zachycujúce prchavé okamihy, maľuje i bohaté figurálne scény prinášajúce bezprostredné výjavy z mondénneho prostredia košického spoločenského života, ale i dynamické zábery s dostihovou a športovou tematikou. Pohodu a uvoľnenie nachádza v krajinárskych výjavoch a uličkách svojho rodiska.

(MH)

Kúpajúci sa. 2020. Olej. 110 × 100 cm
Aňuška, apuško a Katka. 2021. Olej. 60 x70 cm

Kontaktné údaje

Hlavná 44, 040 01 Košice
+421 915136 585
zroskovanyiova@gmail.com